Mức Lương
Năm
Tháng
Nửa tháng
Tuần
Ngày
Giờ
Khấu trừ
Lương
200,000,000 ₫
An ninh xã hội
- 16,000,000 ₫
Bảo hiểm y tế
- 3,000,000 ₫
Bảo hiểm thất nghiệp
- 2,000,000 ₫
Thuế thu nhập
- 17,850,000 ₫
Tổng số thuế
- 38,850,000 ₫
Trả bằng tiền mặt
* 161,150,000 ₫
Thuế suất cận biên
23.9%
Thuế suất trung bình
19.4%
80.6%
Net pay
19.4%
Tổng thuế
Tổng thuế
Net pay
Tổng cộng
Nếu bạn kiếm được 200,000,000 ₫ một năm khi sống ở Việt Nam, bạn sẽ phải đóng thuế 38,850,000 ₫. Điều đó có nghĩa lương ròng của bạn sẽ là 161,150,000 ₫ mỗi năm, hoặc 13,429,167 ₫ mỗi tháng. Mức thuế suất trung bình của bạn là 19.4% và mức thuế suất cận biên của bạn là 23.9%. Mức thuế suất cận biên này có nghĩa là thu nhập gia tăng tiếp theo của bạn sẽ bị tính thuế ở mức thuế suất này. Ví dụ, nếu lương của bạn tăng 100 ₫, phần gia tăng này sẽ bị tính thuế 23.93 ₫, vì vậy, lương ròng của bạn sẽ chỉ tăng 76.07 ₫.
Ví dụ về thưởng
Phần thưởng 1,000 ₫ sẽ tạo thêm 761 ₫ cho thu nhập ròng. Phần thưởng 5,000 ₫ sẽ tạo thêm 3,804 ₫ cho thu nhập ròng.
LƯU Ý *Khấu trừ được tính dựa trên các bảng của Việt Nam, thuế thu nhập. Để đơn giản hóa, một số biến số (như tình trạng hôn nhân và các biến khác) đã được giả định. Tài liệu này không đại diện cho thẩm quyền pháp lý và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích gần đúng.